Tietosuojaseloste

REKISTERINPITÄJÄ

Elkome Oy
Helletorpankatu 37
05840 Hyvinkää

 

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Juha Halonen
Puhelin +358 40 561 0171
Sähköposti info@elkome.com

 

REKISTERIN NIMI

Elkomen asiakas- ja markkinointirekisteri

 

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Rekisterissä ylläpidetään asiakassuhteen perusteella saatuja tietoja sekä osoitepalvelutarjoajien luovuttamia tietoja

 

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Elkomen asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen.

Tietoja käsitellään palvelujen ja tuotteiden myyntiin ja toimittamiseen, tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen, laskutukseen ja asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen. Lisäksi, henkilötietoja käytetään tapahtumien järjestämiseen, mainontaan ja markkinointiin sekä muuhun asiakasviestintään.

Henkilötietojen käsittely perustuu yrityksen oikeutettuun etuun kehittää liiketoimintaa ja asiakassuhteita.

 

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön työsuhteeseen liittyvät tiedot
  • Henkilön ja Elkomen välisen kaupalliset yhteistyön muistiinpanot
  • Elkomen edustajan kanssa sovitut tapaamiset ja niiden yhteenvedot
  • Yhtiön järjestämät tilaisuudet, joihin henkilö on ilmoittautunut tai osallistunut
  • Suoramarkkinointikiellot ja -luvat

 

RESKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteri koostetaan yhtiön asiakastietojärjestelmästä, Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen aikana puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä sekä kaupallisten asiakastietojärjestelmien tietokannoista.

 

TIETOJEN SÄILYTYS

Rekisterinpitäjä säilyttää asiakkaiden henkilötietoja niin kauan, kunnes asiakas pyytää poistamaan ne tai tietoja ei enää tarvita alkuperäiseen käyttötarkoitukseen.

 

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakkaiden henkilötietojen vastaanottaja ja rekisterinpitäjä on Elkome -konsernin vastaava yhtiö. Rekisterinpitäjä luovuttaa asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Elkomen tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

 

REKISTERIN SUOJAUS

Henkilötiedot, joita säilytetään sähköisesti, on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin, kuten salasanoin.

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Elkomen sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia ja pääsy aineistoon on ainoastaan sellaisilla henkilöillä, joilla on salassapitovelvollisuus ja joiden tehtäviin käsittely kuuluu. Rekisteri sijaitsee Elkomen toimitiloissa ja salasanasuojatulla palvelimella.

 

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Tarkastus- ja siirto-oikeus
Henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on talletettu asiakasrekisteriin. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisena ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Tarkastuspyyntöön tulee liittää etu- ja sukunimi, henkilötunnus, osoitetiedot ja puhelinnumero. Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan sähköpostitse tai postitse.

Tietojen korjaaminen, poistaminen sekä käsittelyn vastustaminen
Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan tai poistamaan henkilötietojaan ja hän voi kieltää henkilötietojensa käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröidyllä on myös tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tai muuten vastustaa käsittelyä.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Mikäli rekisteröity katsoo, ettei hänen henkilötietojensa käsittely ole lainmukaista, hänellä on oikeus tehdä asiassa valitus valvontaviranomaiselle.

Oikeuksien käyttäminen
Kaikki tässä mainitut pyynnöt tulee toimittaa yllämainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

© 2023  Elkome Oy